شــركت صنعتــی ومعدنــی نگيــن فـلات پــارس

شركت صنعتی ومعدنی نگين فلات پارس در راستای صنعت نوین ساخت و ساز و ایجاد تحول در مصالح ساختمانی، با نصب و راه اندازی مدرن­ترین دستگاه های روز دنيا و بکارگیری نیروی انسانی با تجربه و متعهد اقـدام به راه اندازی كارخانه گچ ابریشم كرده اســت.

درباره ماارتباط با ما

معرفی شرکت و فعالیت های ما

 شــركت صنعتــی و معدنی نگيــن فــلات پــارس (گــچ ابریشــم) در زمينــه  فروش داخلــی و صــادرات گــچ هــای ساختمانی، گــچ  قالب گيــری، گــچ صنعتــی  و پزشــکی، گچ هــای ترکیبی، بلوک گچــی، گچ برگ و ســنگ گچ فعالیت می نماید. محصــول تولیدی ایــن شــركت، بــا بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی مطابــق بــا اســتانداردهای بين المللی و  اعمــال کنترل های كيفی گوناگون مســتمر بــر مــواد اولیه مصرفــی، محصــول و بســته بندی، همــواره دارای مشخصات فیزیکی و شیمیایی یکســان بــوده و مصرف كننــدگان بــا اطمینان کامل آن را مــورد اســتفاده قــرار می دهند.

میزان مصرف کمتر نسبت به سایر

گفتنی­است به علت نسبت گچ به آب کمتر در تهیه ملات گچ، میزان مصرف گچ برای هر متر مربع سفیدکاری کمتر از سایر گچها می­باشد. پخت این محصول در کوره های دما بالا انجام گرفته و 95% آب بین مولکولی حذف شده که موجب استحکام بالای محصول شده است.

دانه بندی مناسب

 استفاده از مواد اوليه مرغوب ، روش پخت مناسب و بهره­گیری از سرند­های استاندارد جهت تولید محصول، سبب شده است گچ ابریشم دارای دانه بندی مناسب باشد و بدون نیاز به الک ، مستقیما برای سفیدکاری استفاده شود.

استحکام مناسب

از دیگر ویژگی های گچ ابریشم، زمان گیرش مناسب و داشتن فرصت کافی برای پرداخت می باشد که درصد ضایعات و دور ریز آن­را بسیار ناچیز کرده است. استحکام مناسب گچ ابریشم باعث شده است که این گچ مقابل خراشیدگی و ضربات اتفاقی بسیار مقاوم باشد.

ترکیبات و مواد تشکیل دهنده

سنگ گچی خام استخراج شده از معدن دارای ناخالصی های مختلفی میباشد اما بین ۹۰ تا ۹۸ درصد سنگ های گچی خام دارای خلوص می باشد. در تولید گچهای ساختمانی به روش معمولی هیچگونه مواد به آن افزوده نمیشود و تنها سنگ گچی خالص پخته و آسیاب میشود. جهت تولید گچهای ساختمانی ترکیبی مانند گیپتون، پاششی، سیوا و ساتن مواد افزودنی جهت سبک سازی و… به گچ اضافه و ترکیبات گچی تغییر میکند.

بیش از 10 سال سابقه کار موفق

شــركت صنعتــی ومعدنــی نگيــن فــلات پــارس در راســتای صنعــت نویــن ســاخت و ســاز و ایجــاد تحــول در مصالح ســاختمانی، بــا نصــب و راه انــدازی مــدرن­تریــن دســتگاه هــای روز دنيــا و جمــع آوری نيــروی انســانی بــا تجربه و متعهد اقــدام بــه راه انــدازی كارخانــه گــچ ابریشم كــرده اســت.

%

میزان رضایت مشتریان از زمان تحویل

%

میزان رضایت مشتریان از کیفیت پروژه

تصاویری از شرکت

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما می توانید از اطلاعات تماس زیر استفاده کنید.

تهــــــــراخ ،خیابان مطهــری، بيــن ميــرزای شــيرازی و ســنایی، پــاک 370، طبقــه پنجــم، كدپســتی 1586697516

تلفن: 9-87762777 (021)

ارسال پیغام